Wychwyt jodu-131 w tarczycy

Czas kalibracji
dzieńgodzinaminuta
Wartość kalibracji
tłokapsułka
Czas pomiaru pacjenta
dzieńgodzinaminuta
Wartość pomiaru pacjenta
tłonarząd
OBLICZ WYCHWYT

Instrukcja

To jest program służący do obliczania wychwytu radiojodu (dokładniej: 131I-jodku; T(1/2)fiz: 8.02 dnia) w tarczycy. Jest on wariantem programów dostępnych na stronie http://www.nuk.org.pl/ w zakładce "KALKULATOR".

Uruchamianie

Działanie programu następuje poprzez przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox) z włączoną obsługą java script. W celu uruchomienia wystarczy zazwyczaj podwójne kliknięcie na program lub jego skrót (rozszerzenie *.html spowoduje, że uruchomi się wówczas domyślna przeglądarka). Jeżeli po tym uruchomieniu pojawi się komunikat o blokowaniu aktywnych zawartości (pasek w górnej części okienka przeglądarki), należy koniecznie zezwolić na działanie aktywnych elementów (poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na tym pasku i wybranie odpowiedniej opcji).

Podstawy teoretyczne

Wychwytem radioznacznika jest stosunek (skorygowanych o tło) ilości impulsów znad tarczycy i znad kapsułki przed podaniem jej pacjentowi (kalibracja). Obliczanie wychwytu następuje zgodnie ze wzorem:

wychwyt radioznacznika = pomiar narządu - pomiar tła (pacjenta)

pomiar kapsułki - pomiar tła (kapsułki)
Pomiary muszą być oczywiście dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad (podanych m.in. na  w/w stronie internetowej).

Współczynnikiem rozpadu nazywamy tę ilość radionuklidu, która pozostanie po jego fizycznym rozpadzie zachodzącym w określonym czasie t. Jego wartość można obliczyć za pomocą następującego wzoru:
W = 2-t/T(1/2)fiz,
gdzie, jeżeli T(1/2)fiz został wyrażony w dobach (w naszym przypadku: 8.02), to czas, jaki upłynął (t) także musi być wyrażony w dobach.

Wychwytem znacznika (niepromieniotwórczego), czyli wychwytem skorygowanym o rozpad, nazywamy wartość wychwytu, jaka miałaby miejsce, gdyby stosowany radioznacznik nie podlegał rozpadowi promieniotwórczemu (jego ilość nie zmniejszałaby się wraz z upływem czasu). Wartość ta odzwierciedla procesy czysto farmakologiczne zachodzące w danym narządzie. Jest ona związana z wychwytem radioznacznika i ze współczynnikiem rozpadu następującą zależnością:
Wychwyt znacznika = wychwyt radioznacznika / współczynnik rozpadu.
Do większości obliczeń związanych z medycyną nuklearną (np. obliczenie dawki jodu-131 do leczenia tarczycy za pomocą wzoru Marinelli) używamy jednak wartości wychwytu radioznacznika (czyli bez korekcji rozpadu).

Wpisywanie danych

Dane w kolejnych polach formularza/tabeli można wpisywać po umieszczeniu kursora (za pomocą myszki) w odpowiednim okienku. Przeskoczenie do kolejnego okienka następuje również po wciśnięciu klawisza Tab.

Danymi powinny być liczby całkowite nieujemne. Pola oznaczone jeko "czas" (zarówno kalibracji jak i pomiaru pacjenta: dzień, godzina i minuta) służą do obliczenia różnicy czasu, jaki upłynął między kalibracją a pomiarem pacjenta. W oba pola "dzień" można wpisywać odpowiedni dzień miesiąca (np. gdy pomiar kalibracji był dokonywany dnia trzydziestego pierwszego lipca - wpisujemy "31"). Ponieważ jednak program nie posiada wbudowanej funkcji kalendarza, czasami trzeba zastosować odpowiednie modyfikacje. W podanym powyżej przykładzie, gdy pomiaru pacjenta dokonano dnia następnego, a więc pierwszego sierpnia, należy wpisać nie jedynkę, lecz "32" (dzień "trzydziesty drugi lipca"). Podobne problemy należy mieć na uwadze, gdy pomiędzy pomiarami nastąpiła zmiana czasu (z letniego na zimowy lub na odwrót).

Uzyskiwanie wyniku

Obliczenie wychwytu następuje po kliknięciu przycisku "OBLICZ" lub klawisza "Enter". Pojawiający się w okienku tekst z wynikiem lub jego dowolny fragment może zostać skopiowany (np. zaznaczyć lewym przyciskiem myszy i następnie wcisnąć klawisze klawiatury lewy Ctrl + C). Wklejenie tekstu następuje po umieszczeniu kursora w żądanym miejscu i np. wciśnięciu klawiszów klawiatury lewy Ctrl + V.

© 2012.12.18 Cyprian Świętaszczyk, www.nuk.org.pl, ost. modyf.: 2018.03.28