PL EN DE RU UA
Medycyna nuklearna

Kalkulator

(wcześniej dostępny na www.nuk.bieganski.org)

Opcje ogólnomatematyczne i ogólnomedyczne

Średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe
Regresja punktów do linii prostej, współczynnik korelacji
Znajdowanie naturalnych dzielników
Największy wspólny dzielnik
Równanie drugiego stopnia
Obliczanie różnicy czasu
Szacowanie niektórych parametrów biometrycznych człowieka
Przeliczanie stężeń

Obliczenia związane z fizyką nuklearną

Przykłady zastosowań poniższych programów znajdują się tutaj.
Rozpad promieniotwórczy prosty (1 nuklid promieniotwórczy: A → B)
Rozpad promieniotwórczy seryjny (2 nuklidy promieniotwórcze: A → B → C)
Rozpad promieniotwórczy seryjny (3 nuklidy promieniotwórcze: A → B → C → D)
Przeliczanie jednostek aktywności (tradycyjnych na pochodne układu SI i odwrotnie)
Przeliczanie masy na aktywność i odwrotnie (jednostki masy na jednostki aktywności i odwrotnie)

Obliczenia związane z medycyną nuklearną

Instrukcja do poniższych programów znajduje się tutaj.
(1.) Obliczanie objętości tarczycy na podstawie wymiarów płatów
(2.) Obliczanie jednorazowego wychwytu (radio)izotopu (na przykład radiojodu w tarczycy)
 (2a.) Obliczanie wychwytu radiojodu w tarczycy (Program można nagrać jako plik i uruchomić na innym komputerze, konieczna przeglądarka obsługująca HTML i JavaScript).
(3.) Wyliczanie dawki jodu promieniotwórczego (uproszczone)
(4.) Modelowanie kinetyczne I. (efektywny czas połowicznego zaniku, maksymalny wychwyt i in. - na podstawie serii pomiarów) - do leczenia izotopowego
(5.) Modelowanie kinetyczne II. (efektywny czas połowicznego zaniku, maksymalny wychwyt i in. - na podstawie trzech pomiarów) - do leczenia izotopowego
(6.) Obliczanie dawki jodu promieniotwórczego lub innego radionuklidu do leczenia (zmodyfikowany wzór Marinelli)
(7.) Dozymetria promieniowania α i β...
(8.) Natężenie i dawka promieniowania γ (w określonej odległości od źródła punktowego)

Dozymetria promieniowania α i β

Ta opcja stworzona jest przede wszystkim z myślą o lekarzach medycyny nuklearnej. Obliczenia odgrywają w procesie leczniczym w tym dziale medycyny bardzo istotną rolę, jednak ostateczną decyzję co do sposobu leczenia i dawki zastosowanego radiofarmaceutyku podejmuje biorący za tę decycję pełną odpowiedzialność Lekarz prowadzący danego Pacjenta w oparciu nie tylko o wynik operacji matematycznych, ale również o własną wiedzę i doświadczenie.

Tutaj można obliczyć orientacyjną dawkę promieniowania krótkiego zasięgu (czyli głównie α i β), jaką otrzyma tkanka, która pochłonęła dany radionuklid. Obliczenia tym bardziej przybliżają stan faktyczny, im bardziej wielkość tkanki docelowej jest większa od zasięgu promieniowania oraz im bardziej równomierne jest rozmieszczenie radionuklidu w tej tkance.

Należy wprowadzić następujące dane (oraz wybrać odpowiednie jednostki):
- T(1/2)ef - efektywny czas połowicznego zaniku danego radionuklidu w tkance docelowej; czas ten nie może być dłuższy, niż czas fizyczny (T(1/2)fiz), a zazwyczaj jest od czasu fizycznego krótszy, ponieważ, obok uwarunkowanego fizycznie rozpadu promieniotwórczego, zachodzi uwarunkowana chemicznie/farmakologicznie eliminacja biologiczna; jednostki: opcjonalnie od sekund do lat;
- E - energia rozpadu; należy podać średnią (przypadającą na jeden rozpad) energię oddawaną przez atom w postaci promieniowania o krótkim zasięgu (np. promieniowanie α i β, a nie γ); należy pamiętać, że energia średnia rozpadu β równa jest około 1/3 energii maksymalnej (end-point energy), w przypadku niejednolitego widma energetycznego należy podać t.zw. "średnią ważoną" energii; jednostki: opcjonalnie od eV do MeV;
- m - masa docelowa [gramy];
- A0 - aktywność początkowa danego nuklidu; jednostki: opcjonalnie od Bq do GBq;
- U - wychwyt [%] nuklidu w tkance docelowej (domyślnie: 100);
- Cf - współczynnik korekcyjny liczby rozpadów ("aktywności skumulowanej"; domyślnie: 1.00)

Wprowadź dane
ID pacjenta
T(1/2)ef
E
m [g]
A0
U [%]
Cf
Oblicz©Autor: Cyprian Świętaszczyk, 2013; Ostatnia aktualizacja: 03/2018;