PL EN DE RU UA
Medycyna nuklearna

Kalkulator

(wcześniej dostępny na www.nuk.bieganski.org)

Opcje ogólnomatematyczne i ogólnomedyczne

Średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe
Regresja punktów do linii prostej, współczynnik korelacji
Znajdowanie naturalnych dzielników
Największy wspólny dzielnik
Równanie drugiego stopnia
Obliczanie różnicy czasu
Szacowanie niektórych parametrów biometrycznych człowieka
Przeliczanie stężeń

Obliczenia związane z fizyką nuklearną

Przykłady zastosowań poniższych programów znajdują się tutaj.
Rozpad promieniotwórczy prosty (1 nuklid promieniotwórczy: A → B)
Rozpad promieniotwórczy seryjny (2 nuklidy promieniotwórcze: A → B → C)
Rozpad promieniotwórczy seryjny (3 nuklidy promieniotwórcze: A → B → C → D)
Przeliczanie jednostek aktywności (tradycyjnych na pochodne układu SI i odwrotnie)
Przeliczanie masy na aktywność i odwrotnie (jednostki masy na jednostki aktywności i odwrotnie)

Obliczenia związane z medycyną nuklearną

Instrukcja do poniższych programów znajduje się tutaj.
(1.) Obliczanie objętości tarczycy na podstawie wymiarów płatów
(2.) Obliczanie jednorazowego wychwytu (radio)izotopu (na przykład radiojodu w tarczycy)
 (2a.) Obliczanie wychwytu radiojodu w tarczycy (Program można nagrać jako plik i uruchomić na innym komputerze, konieczna przeglądarka obsługująca HTML i JavaScript).
(3.) Wyliczanie dawki jodu promieniotwórczego (uproszczone)
(4.) Modelowanie kinetyczne I. (efektywny czas połowicznego zaniku, maksymalny wychwyt i in. - na podstawie serii pomiarów) - do leczenia izotopowego
(5.) Modelowanie kinetyczne II. (efektywny czas połowicznego zaniku, maksymalny wychwyt i in. - na podstawie trzech pomiarów) - do leczenia izotopowego
(6.) Obliczanie dawki jodu promieniotwórczego lub innego radionuklidu do leczenia (zmodyfikowany wzór Marinelli)
(7.) Dozymetria promieniowania α i β...
(8.) Natężenie i dawka promieniowania γ (w określonej odległości od źródła punktowego)

Niektóre parametry człowieka

Oblicza wskaźnik masy ciała (BMI, body mass index), szacuje powierzchnię ciała (BSA, body surface area, wzór DuBois, wzór Mostellera i Haycock'a), całkowitą objętość wody (TBW, total body water, wzory Watson'ów i Hume'a; około 2/3 z tego stanowi cytoplazma, 1/3 - płyn pozakomórkowy), objętość płynu pozakomórkowego (ECF, extracellular fluid, wg Abraham i wg Bird'a) oraz ilość krwi (CBV, circulating blood volume, wzory Nadlera) rozbitą na objętość krwinek (CV, cell volume) i osocza (PV, plasma volume). Opcjonalnie szacuje współczynnik filtracji kłębuszkowej (GFR) na podstawie powiomu kreatyniny za pomocą wzoru Cockroft-Gault.

Potrzebne dane:
- W (waga, weight) [kg],
- H (wysokość ciała, height) [cm],
- A (wiek, age) w latach [y],
- G (płeć, gender): m (męska, male) lub f (żeńska, female),
- HCT (hematokryt) [%],
- CRE (kreatynina, opcjonalnie) [mg/dl].

W[kg]
H[cm]
A[y]
G
HCT[%]
CRE[mg/dl]©Autor: Cyprian Świętaszczyk, 2013; Ostatnia aktualizacja: 03/2018;