PL EN DE RU UA
Medycyna nuklearna

Kalkulator

(wcześniej dostępny na www.nuk.bieganski.org)

Opcje ogólnomatematyczne i ogólnomedyczne

Średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe
Regresja punktów do linii prostej, współczynnik korelacji
Znajdowanie naturalnych dzielników
Największy wspólny dzielnik
Wielomiany
Obliczanie różnicy czasu
Szacowanie niektórych parametrów biometrycznych człowieka
Przeliczanie stężeń
Farmakokinetyczne modele kompartmentowe

Obliczenia związane z fizyką nuklearną

Przykłady zastosowań poniższych programów znajdują się tutaj.
Rozpad promieniotwórczy prosty (1 nuklid promieniotwórczy: A → B)
Rozpad promieniotwórczy seryjny (2 nuklidy promieniotwórcze: A → B → C)
Rozpad promieniotwórczy seryjny (3 nuklidy promieniotwórcze: A → B → C → D)
Przeliczanie jednostek aktywności (tradycyjnych na pochodne układu SI i odwrotnie)
Przeliczanie masy na aktywność i odwrotnie (jednostki masy na jednostki aktywności i odwrotnie)

Obliczenia związane z medycyną nuklearną

Instrukcja do poniższych programów znajduje się tutaj.
(1.) Obliczanie objętości tarczycy na podstawie wymiarów płatów
(2.) Obliczanie jednorazowego wychwytu (radio)izotopu (na przykład radiojodu w tarczycy)
 (2a.) Obliczanie wychwytu radiojodu w tarczycy (Program można nagrać jako plik i uruchomić na innym komputerze, konieczna przeglądarka obsługująca HTML i JavaScript).
(3.) Wyliczanie dawki jodu promieniotwórczego (uproszczone)
(4.) Modelowanie kinetyczne I. (efektywny czas połowicznego zaniku, maksymalny wychwyt i in. - na podstawie serii pomiarów) - do leczenia izotopowego
(5.) Modelowanie kinetyczne II. (efektywny czas połowicznego zaniku, maksymalny wychwyt i in. - na podstawie trzech pomiarów) - do leczenia izotopowego
(6.) Obliczanie dawki jodu promieniotwórczego lub innego radionuklidu do leczenia (zmodyfikowany wzór Marinelli)
(7.) Dozymetria promieniowania α i β...
(8.) Natężenie i dawka promieniowania γ (w określonej odległości od źródła punktowego)

Niektóre parametry człowieka

Oblicza wskaźnik masy ciała (BMI, body mass index), szacuje powierzchnię ciała (BSA, body surface area, wzór DuBois, wzór Mostellera i Haycock'a), całkowitą objętość wody (TBW, total body water, wzory Watson'ów i Hume'a; około 2/3 z tego stanowi cytoplazma, 1/3 - płyn pozakomórkowy), objętość płynu pozakomórkowego (ECF, extracellular fluid, wg Abraham i wg Bird'a) oraz ilość krwi (CBV, circulating blood volume, wzory Nadlera) rozbitą na objętość krwinek (CV, cell volume) i osocza (PV, plasma volume). Opcjonalnie szacuje współczynnik filtracji kłębuszkowej (GFR) na podstawie powiomu kreatyniny za pomocą wzoru Cockroft-Gault.

Potrzebne dane:
- W (waga, weight) [kg],
- H (wysokość ciała, height) [cm],
- A (wiek, age) w latach [y],
- G (płeć, gender): m (męska, male) lub f (żeńska, female),
- HCT (hematokryt) [%],
- CRE (kreatynina, opcjonalnie) [mg/dl].

W[kg]
H[cm]
A[y]
G
HCT[%]
CRE[mg/dl]©Autor: Cyprian Świętaszczyk, 2013; Ostatnia aktualizacja: 07.2020;