PL EN DE RU UA
Medycyna nuklearna

Kalkulator

(wcześniej dostępny na www.nuk.bieganski.org)

Opcje ogólnomatematyczne i ogólnomedyczne

Średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe
Regresja punktów do linii prostej, współczynnik korelacji
Znajdowanie naturalnych dzielników
Największy wspólny dzielnik
Wielomiany
Obliczanie różnicy czasu
Szacowanie niektórych parametrów biometrycznych człowieka
Przeliczanie stężeń
Farmakokinetyczne modele kompartmentowe

Obliczenia związane z fizyką nuklearną

Przykłady zastosowań poniższych programów znajdują się tutaj.
Rozpad promieniotwórczy prosty (1 nuklid promieniotwórczy: A → B)
Rozpad promieniotwórczy seryjny (2 nuklidy promieniotwórcze: A → B → C)
Rozpad promieniotwórczy seryjny (3 nuklidy promieniotwórcze: A → B → C → D)
Przeliczanie jednostek aktywności (tradycyjnych na pochodne układu SI i odwrotnie)
Przeliczanie masy na aktywność i odwrotnie (jednostki masy na jednostki aktywności i odwrotnie)

Obliczenia związane z medycyną nuklearną

Instrukcja do poniższych programów znajduje się tutaj.
(1.) Obliczanie objętości tarczycy na podstawie wymiarów płatów
(2.) Obliczanie jednorazowego wychwytu (radio)izotopu (na przykład radiojodu w tarczycy)
 (2a.) Obliczanie wychwytu radiojodu w tarczycy (Program można nagrać jako plik i uruchomić na innym komputerze, konieczna przeglądarka obsługująca HTML i JavaScript).
(3.) Wyliczanie dawki jodu promieniotwórczego (uproszczone)
(4.) Modelowanie kinetyczne I. (efektywny czas połowicznego zaniku, maksymalny wychwyt i in. - na podstawie serii pomiarów) - do leczenia izotopowego
(5.) Modelowanie kinetyczne II. (efektywny czas połowicznego zaniku, maksymalny wychwyt i in. - na podstawie trzech pomiarów) - do leczenia izotopowego
(6.) Obliczanie dawki jodu promieniotwórczego lub innego radionuklidu do leczenia (zmodyfikowany wzór Marinelli)
(7.) Dozymetria promieniowania α i β...
(8.) Natężenie i dawka promieniowania γ (w określonej odległości od źródła punktowego)

Przeliczanie jednostek aktywności promieniotwórczej na jednostki masy oraz odwrotnie

Tutaj można przeliczyć ilość substancji promieniotwórczej: wyrażoną w jednostkach aktywności (A) na jednostki masy (m) oraz na odwrót. W zależności od zapytania należy podać:
- aktywność źródła promieniotwórczego (A) i wybrać jednostkę aktywności,
- fizyczny czas połowicznego rozpadu (T1/2 ) i wybrać jednostkę czasu,
- masę cząsteczkową (M) wyrażoną w atomowych jednostkach masy [u] lub liczbę masową / masę atomową izotopu, jeżeli w obliczeniach chodzi o czysty nuklid,
- masę próbki i wybrać jednostkę masy. Możliwe jest podanie masy w molach.
Wypełniać można tylko jedną odpowiednią stronę formularza (A → m lub m → A), ignorując drugą.
Założenie: jeden atom znakujący (promieniotwórczy) przypada na jedną cząsteczkę, której masę podajemy.

Kierunek przeliczania
A → mm → A
aktywność:
masa:
T(1/2):
M:
[u]
©Autor: Cyprian Świętaszczyk, 2013; Ostatnia aktualizacja: 07.2020;